ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ΝΠΔΔ "Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας" μέσω των Κοινωνικών Δομών που λειτουργεί προσπαθεί  να είναι αρωγός στα προβλήματα ζωής των δημοτών του . Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων των Κοινωνικών του Υπηρεσιών βρίσκεται σε μια διαρκή προσπάθεια ανίχνευσης κοινωνικών προβλημάτων και δημιουργίας παράλληλα ενός τέτοιου περιβάλλοντος από πλευράς κοινωνικών συνθηκών ώστε να παρέχει όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες στους δημότες του . Για την επίτευξη των στόχων αυτών παρέχονται υπηρεσίες μέσω των προγραμμάτων που υλοποιεί  όπως το  « Βοήθεια στο Σπίτι»  που απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Ορεστιάδας

 

Το πρόγραμμα ‘Βοήθεια στο σπίτι’ είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής στήριξης και προστασίας που επιδιώκει να παρέχει οργανωμένη συστηματική φροντίδα σε ανήμπορα άτομα και κατ’ επέκταση να αποδεσμεύσει και να βοηθήσει στην επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων και ,κυρίως, των γυναικών που μέχρι πρότινος δεν ήταν σε θέση να εργαστούν καθώς έπρεπε να φροντίζουν το ανήμπορο μέλος της οικογένειάς τους
    Στόχος   του   προγράμματος   αυτού,   είναι   μέσω   του εξειδικευμένου προσωπικού που απασχολεί να εξασφαλίσει στα άτομα αυτά τις προϋποθέσεις για μια αυτόνομη     και     αξιοπρεπή     διαβίωση,     μέσω     της παραμονής τους στο οικείο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, αποφεύγοντας του ιδρυματικό εγκλεισμό,  να  αξιοποιήσει  τις  δεξιότητες  τους  και γενικά να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής τους. Την     υλοποίηση      των      παραπάνω      στόχων     του προγράμματος στα όρια του Δήμου μας, αναλαμβάνει το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού     με   την   συνδρομή   της πολιτείας, παρέχοντας τις υπηρεσίες του δωρεάν στα σπίτια.

 

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ

 

    Το πρόγραμμα αγκαλιάζει και περιθάλπει κυρίως ηλικιωμένους     και     άτομα     με     αναπηρίες     δίνοντας προτεραιότητα σε   εκείνους   που   δεν   αυτοεξυπηρετούνται   πλήρως και χρήζουν φροντίδας κάποιου ατόμου του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος, σε   όσους   χρήζουν   ιδιαίτερης ανάγκης ή φροντίδας λόγω προσωρινών ή μόνιμων δυσκολιών,    σε    όσους    διαβιούν    μοναχικά    ή    έχουν εγκαταλειφθεί από το οικογενειακό και συγγενικό τους περιβάλλον, αλλά και σ' εκείνους που αντιμετωπίζουν προσωρινά οικονομικές δυσκολίες ή δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους. Στόχος είναι καταρχήν η επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων και ιδιαίτερα των γυναικών του οικογενειακού περιβάλλοντος των ανήμπορων ατόμων καθώς και η  επανένταξη και παραμονή των ατόμων αυτών στο ευρύτερο κοινωνικό   τους   περιβάλλον   και   η    βελτίωση   της ποιότητας  ζωής τους  μέσω  της  παροχής  ανάλογων υπηρεσιών.

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

    Οι υπηρεσίες που παρέρχονται είναι: Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων που χρήσουν βοήθεια και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, νοσηλευτική μέριμνα και ιατροφαρμακευτική φροντίδα, πρόληψη αγωγής υγείας, φροντίδα του νοικοκυριού, πληρωμές λογαριασμών, μικροαγορές, οικογενειακή φροντίδα στην ατομική υγιεινή και άλλες υπηρεσίες που κρίνονται αναγκαίες. Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω των επισκέψεων του προσωπικού στο σπίτι των εξυπηρετούμενων με συχνότητα η οποία εκτιμάται ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες τους. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» υλοποιείται υπό την ευθύνη του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας και έχει ως στόχο την εξασφάλιση μιας μόνιμης δράσης παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες των Δημοτικών του διαμερισμάτων.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

    Το πρόγραμμα απαρτίζουν ειδικά καταρτισμένα στελέχη και επιστημονικό προσωπικό.
    Συγκεκριμένα το εξειδικευμένο προσωπικό που καλύπτει τις ανάγκες του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», αποτελείται από μια κοινωνική λειτουργό, μια  νοσηλεύτρια και μία οικογενειακή βοηθό.
    Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της κάθε ειδικότητας είναι:
    1)  Η  Κοινωνική  λειτουργός  αναλαμβάνει την  έρευνα της υγείας,    των    συνθηκών    διαμονής    και    διατροφής,    της οικογενειακής, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης του εξυπηρετούμενου ατόμου παρέχοντας την ανάλογη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη του.
    2)Ο νοσηλευτής αναλαμβάνει την νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική    φροντίδα    του    χρήζοντας    βοήθειας    ατόμου, παρέχοντας τις βασικές κατ' οίκου νοσηλευτικές υπηρεσίες.
    3)Η οικογενειακή βοηθός προσφέρει οικογενειακή φροντίδα και είναι υπεύθυνη για την καθαριότητα του εξυπηρετουμένου και της οικίας του.

Στο Δήμο Ορεστιάδας λειτουργούν 4 προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι:


1. Βοήθεια στο Σπίτι Τριγώνου
2 .Βοήθεια στο Σπίτι Κυπρίνου
3. Βοήθεια στο Σπίτι Βύσσας
4. Βοήθεια στο Σπίτι Ορεστιάδας(Βάλτος)

 

 

Επικοινωνία

 

 

 

    Βοήθεια στο Σπίτι Ορεστιάδας(Βάλτος)

    Τηλ.:2552097444     Βοήθεια στο Σπίτι Τριγώνου
     Τηλ.:2556031106


      Βοήθεια στο Σπίτι Βύσσας
     Τηλ.:2552071800


      Βοήθεια στο Σπίτι Κυπρίνου
      Τηλ.:2556021149