Καλώς ήρθατε!

 

 

 

 

Προγράμματα  Κοινωνικής  Προστασίας

&

Προγράμματα  για  Ευπαθείς  Κοινωνικές Ομάδες

 

Το ΝΠΔΔ "Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας" μέσω των Κοινωνικών Δομών που λειτουργεί προσπαθεί  να είναι αρωγός στα προβλήματα ζωής των δημοτών του . Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων των Κοινωνικών του Υπηρεσιών βρίσκεται σε μια διαρκή προσπάθεια ανίχνευσης κοινωνικών προβλημάτων και δημιουργίας παράλληλα ενός τέτοιου περιβάλλοντος από πλευράς κοινωνικών συνθηκών ώστε να παρέχει όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες στους δημότες του . Για την επίτευξη των στόχων αυτών παρέχονται υπηρεσίες μέσω των προγραμμάτων που υλοποιεί « Βοήθεια στο Σπίτι» «Κέντρο Στηριξης ΡΟΜΑ & Ευπαθών Ομάδων-Ιατροκοινωνικό Κέντρο Ορεστιάδας» που απευθύνονται σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Ορεστιάδας


Το πρόγραμμα ‘Βοήθεια στο σπίτι’ είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής στήριξης και προστασίας που επιδιώκει να παρέχει οργανωμένη συστηματική φροντίδα σε ανήμπορα άτομα και κατ’ επέκταση να αποδεσμεύσει και να βοηθήσει στην επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων και ,κυρίως, των γυναικών που μέχρι πρότινος δεν ήταν σε θέση να εργαστούν καθώς έπρεπε να φροντίζουν το ανήμπορο μέλος της οικογένειάς τους
    Στόχος   του   προγράμματος   αυτού,   είναι   μέσω   του εξειδικευμένου προσωπικού που απασχολεί να εξασφαλίσει στα άτομα αυτά τις προϋποθέσεις για μια αυτόνομη     και     αξιοπρεπή     διαβίωση,     μέσω     της παραμονής τους στο οικείο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, αποφεύγοντας του ιδρυματικό εγκλεισμό,  να  αξιοποιήσει  τις  δεξιότητες  τους  και γενικά να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής τους. Την     υλοποίηση      των      παραπάνω      στόχων     του προγράμματος στα όρια του Δήμου μας, αναλαμβάνει το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού     με   την   συνδρομή   της πολιτείας, παρέχοντας τις υπηρεσίες του δωρεάν στα σπίτια.

 

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ

    Το πρόγραμμα αγκαλιάζει και περιθάλπει κυρίως ηλικιωμένους     και     άτομα     με     αναπηρίες     δίνοντας προτεραιότητα σε   εκείνους   που   δεν   αυτοεξυπηρετούνται   πλήρως και χρήζουν φροντίδας κάποιου ατόμου του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος, σε   όσους   χρήζουν   ιδιαίτερης ανάγκης ή φροντίδας λόγω προσωρινών ή μόνιμων δυσκολιών,    σε    όσους    διαβιούν    μοναχικά    ή    έχουν εγκαταλειφθεί από το οικογενειακό και συγγενικό τους περιβάλλον, αλλά και σ' εκείνους που αντιμετωπίζουν προσωρινά οικονομικές δυσκολίες ή δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους. Στόχος είναι καταρχήν η επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων και ιδιαίτερα των γυναικών του οικογενειακού περιβάλλοντος των ανήμπορων ατόμων καθώς και η  επανένταξη και παραμονή των ατόμων αυτών στο ευρύτερο κοινωνικό   τους   περιβάλλον   και   η    βελτίωση   της ποιότητας  ζωής τους  μέσω  της  παροχής  ανάλογων υπηρεσιών.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

    Οι υπηρεσίες που παρέρχονται είναι: Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων που χρήσουν βοήθεια και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, νοσηλευτική μέριμνα και ιατροφαρμακευτική φροντίδα, πρόληψη αγωγής υγείας, φροντίδα του νοικοκυριού, πληρωμές λογαριασμών, μικροαγορές, οικογενειακή φροντίδα στην ατομική υγιεινή και άλλες υπηρεσίες που κρίνονται αναγκαίες. Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω των επισκέψεων του προσωπικού στο σπίτι των εξυπηρετούμενων με συχνότητα η οποία εκτιμάται ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες τους. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» υλοποιείται υπό την ευθύνη του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας και έχει ως στόχο την εξασφάλιση μιας μόνιμης δράσης παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες των Δημοτικών του διαμερισμάτων.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

    Το πρόγραμμα απαρτίζουν ειδικά καταρτισμένα στελέχη και επιστημονικό προσωπικό.
    Συγκεκριμένα το εξειδικευμένο προσωπικό που καλύπτει τις ανάγκες του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», αποτελείται από μια κοινωνική λειτουργό, μια  νοσηλεύτρια και μία οικογενειακή βοηθό.
    Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της κάθε ειδικότητας είναι:
    1)  Η  Κοινωνική  λειτουργός  αναλαμβάνει την  έρευνα της υγείας,    των    συνθηκών    διαμονής    και    διατροφής,    της οικογενειακής, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης του εξυπηρετούμενου ατόμου παρέχοντας την ανάλογη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη του.
    2)Ο νοσηλευτής αναλαμβάνει την νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική    φροντίδα    του    χρήζοντας    βοήθειας    ατόμου, παρέχοντας τις βασικές κατ' οίκου νοσηλευτικές υπηρεσίες.
    3)Η οικογενειακή βοηθός προσφέρει οικογενειακή φροντίδα και είναι υπεύθυνη για την καθαριότητα του εξυπηρετουμένου και της οικίας του.

Στο Δήμο Ορεστιάδας λειτουργούν 4 προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι.


1. Βοήθεια στο Σπίτι Τριγώνου
2 .Βοήθεια στο Σπίτι Κυπρίνου
3. Βοήθεια στο Σπίτι Βύσσας
4. Βοήθεια στο Σπίτι Ορεστιάδας(Βάλτος)

 

 

Επικοινωνία

 

Βοήθεια στο Σπίτι Ορεστιάδας(Βάλτος)

 

Υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργός κ. Δουδουκτσή Αγάπη

Τηλ.:2552097444Βοήθεια στο Σπίτι Τριγώνου


Τηλ.:2556031106


Βοήθεια στο Σπίτι Βύσσας

Υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργός κ.Παπατζιμοπούλου Μαριάνθη
Τηλ.:2552071800Βοήθεια στο Σπίτι Κυπρίνου

Υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργός κ.Βουλοτάκη Ευσταθία
Τηλ.:2556021149

 

ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ

 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

 

 

 

Η θέσπιση λειτουργίας των Ιατροκοινωνικών Κέντρων εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο ενεργειών που αφορούν την καταπολέμηση του αποκλεισμού που υφίστανται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως οι Τσιγγάνοι. Στόχος της ενέργειας είναι η λειτουργία δομής, εντός του οικισμού του τσιγγάνικου πληθυσμού μέσω του οποίου θα παρέχεται ιατροκοινωνική φροντίδα, θα προωθείται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας καθώς και η κοινωνική προστασία της ομάδας στόχου με απώτερο σκοπό την κοινωνική ένταξη.

Στο πλαίσιο της παραπάνω φιλοσοφίας ξεκίνησε και η λειτουργία του Ιατροκοινωνικού  Κέντρου Ορεστιάδας . Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε -  από την έναρξη της υλοποίησης του μέχρι την ολοκλήρωση του Γ’ Κ.Π.Σ. (30/06/2009) - κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο.  Για το επόμενο χρονικό διάστημα από 1/07/09 έως και την ένταξη της συγκεκριμένης δράσης στο ΕΣΠΑ η χρηματοδότηση συνεχίζεται από αμιγώς εθνικούς πόρους.

 Ο φορέας υλοποίησης του Ιατροκοινωνικού Κέντρου Ορεστιάδας  είναι το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας το  οποία έχει και την ευθύνη ως τελικός δικαιούχος για την γενικότερη επίβλεψη/συντονισμό του προγράμματος.

Η έναρξη λειτουργίας του Ιατροκοινωνικού Κέντρου Ορεστιάδας  πραγματοποιήθηκε στις 12/09/2008. Η συγκεκριμένη δομή λειτουργεί από τις 8:00 π.μ. έως 15:00μ.μ. (Δευτέρα έως Παρασκευή) και  στεγάζεται στο κτίριο που βρίσκεται 40 Εκκλησιών 75 το οποίο είναι εγκατεστημένο στον οικισμό των ΡΟΜΑ   του Δήμου Ορεστιάδας . Το Ιατροκοινωνικό Κέντρο είναι στελεχωμένο από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Συγκεκριμένα, απασχολούνται οι παρακάτω ειδικότητες:


·  Μία νοσηλεύτρια 

·  Μια ψυχολόγος

Μετά από έγκριση που έλαβε το Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. στο νέο πρόγραμμα θα απασχοληθούν στο ΙΑΚ ένας διαμεσολαβητής (άτομο το οποίο προέρχεται από την ομάδα στόχου) και μία Παιδαγωγός.

 

Στόχοι του Ιατροκοινωνικού Κέντρου είναι:

· Η καταγραφή της ομάδας στόχου, η μελέτη επεξεργασίας και ανάλυση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών, καθώς και ιδιαιτεροτήτων τους. 

· Η ανίχνευση του επιπέδου και η  καταγραφή των αναγκών, καθώς και των υγειονομικών και κοινωνικών προβλημάτων τους με επιδημιολογική έρευνα

· Η ενημέρωση των συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού για θέματα δημόσιας Υγείας (δράσεις αγωγής υγείας) και πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες.

· Η προάσπιση και προαγωγή υγείας με την ανάπτυξη αναγκαίων δράσεων.

· Η σύνδεση τους με  κοινωνικοπρονοιακά προγράμματα, με ενισχυμένες δράσεις και η υποστήριξή τους για την αξιοποίηση αυτών των παροχών.

· Η παροχή βοήθειας για την ρύθμιση διαδικαστικών και νομικών εκκρεμοτήτων με δημόσιες υπηρεσίες.

· Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ένταξη της οικογένειας, ιδιαίτερα των παιδιών, στην ελληνική κοινωνία και την αξιοποίησή των θεσμοθετημένων δομών της πολιτείας (παιδείας, αθλητισμού, πολιτισμού κ.λ.π.) με σκοπό την ένταξη στα ειδικά προγράμματα αποκατάστασης (οικιστικά, εκπαιδευτικά, απασχόλησης κ.α.) και κοινωνικής ενσωμάτωσης.

· Η εξοικείωσή τους με τα καινούργια δεδομένα στέγασης και φροντίδας του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και η απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων μέσω οργανωμένων δραστηριοτήτων.

 

 

Επικοινωνία


 

Υπεύθυνη Ι.Α.Κ.: κ.Κωνσταντά Αναστασία (Ψυχολόγος)

Ταχ.δ/νση: 40 Εκκλησιών
Ορεστιάδα τ.κ.68200

τηλ.:2552081375

E-MAIL:iak_orestiada@yahoo.gr

 

 

 

Website: example.com.


Προσθέστε την επιχείρηση σας

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

   

 


ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ 98

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Τ.Κ 68200

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2552026730

FAX 2552026730

e-mail kkpaado@orestiada.gr

 

Contact us about special deals!

 

Instagram